Traumacentrum för asylsökande och nyanlända på Vårsta diakoni i Härnösand

Regeringen beslutade i slutet på Juni 2017 att ge Vårsta diakonis Traumacentrum i Härnösand 2 miljoner kronor för sin verksamhet. Det är mycket glädjande med tanke på behov som finns hos både asylsökande och nyanlända i Norrland.

Annonser

Medlemsbrev oktober 2016

Hej!

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. De allra flesta, 34 miljoner, är på flykt inom sina egna länder. Det är 2 miljoner fler jämfört med 2014.  Antalet asylsökande i världen har ökat dramatiskt, 78% fler än året innan. (Under 2016 har antalet minskat med ca 200.000, se nedan.)

Det stora antalet människor på flykt beror till allra största delen på kriget i Syrien som bröt ut 2011. Till en början var det en protest mot den sittande presidenten, som i flera andra länder under den ”arabiska våren”. Under senare år har problematiken i Syrien förvärrats eftersom Daesh/IS aktiviteter kraftigt påverkat befolkningens tillvaro. Över 4 miljoner syrier har flytt ut ur landet medan fler än 7 miljoner är på flykt inom Syrien.

Flest människor tvingas fortfarande fly från Syrien, Afghanistan och Somalia, 53 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder.  Mer än 50 procent av världens flyktingar är under 18 år. Antalet ensamkommande eller separerade barn är större än någonsin tidigare. Dessa barn kommer främst från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.

Den 20 september i år skrev UNHCR på sin hemsida att mer än 300.000 flyktingar trotsat Medelhavet, så långt, under 2016 (2015 ca 520.000 under jan-sept). Samtidigt noteras också At this rate, 2016 will be the deadliest year on record in the Mediterranean Sea.

 

Från den 4 januari 2016 införde Sverige identitetskontroller vid landets gränser. Detta har inneburit att det till augusti månads utgång registrerats 19.930 nya asylansökningar i jämförelse med 48.776 under samma period förra året.

En förändring är också att det under de senaste tre veckorna (v.36-16 – v.38-16) kommit ett ökande antal asylsökande från Turkiet till Sverige, v.36 var de färre än 20st och under v.38 var de 40st.

Med andra ord – migration och flykt pågår dagligen, ibland är fler människor i rörelse längre sträckor och ibland färre. Men antalet människor som måste lämna sina hem är stort och för varje person, barn som vuxen, är det en katastrof!

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet! Det regleras inom den internationella rätten/FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  och särskilt inom FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 12.

På Regeringens hemsida www.manskligarattigheter.se står följande:

För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser som att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”

Genom ytterligare lagändringar under sommaren 2016 har förutsättningarna för de asylsökande som kommit till Sverige radikalt förändrats till det negativa. Beslut har fattats med effekter som står i direkt motsats till de intentioner som tidigare funnits i Sverige, enligt ovan.

Idag ges i princip endast permanenta uppehållstillstånd (beroende på skyddsbehov) till Kvotflyktingar.  Övriga asylsökande, som lämnat in sin asylansökan efter 24 november 2015, bedöms efter andra grunder. Vilken Skyddsstatus du bedöms ha är avgörande. Blir du sedd som Flykting kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år, med viss rätt till familjeåterförening. Blir du bedömd att vara Alternativt skyddsbehövande kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader, utan rätt till familjeåterförening.

Att efter olika upplevelser av krig och förföljelse bli försatt i ett, för individen, okontrollerbart vänteläge är direkt hälsovådligt!

Oro, stress och psykisk ohälsa i kombination med kroppsliga sjukdomar och munhälsoproblem gör att ohälsan kan komma att öka starkt.

Hittills i år har det lämnats in 7547 asylansökningar för barn i åldrarna 0-17 år (dessa barn omfattas av de regler jag beskrivit här ovan) av dessa är 1716 ensamkommande.  I gruppen ensamkommande barn finns ca:10% flickor. Av dessa har många varit utsatta för otaliga övergrepp!

 

Det här medlemsbrevet är ett ”tungt” brev fyllt av hårda fakta om hur det ser ut i Sverige idag, den 2 oktober 2016. Det kanske till och med känns svårläst? Det kan jag förstå, för det var svårt att skriva!

 

Jag hoppas trots allt att du, kära medlem i HMR, känner som jag att vi är viktigare än någonsin!

Vi har ett ansvar att förmedla korrekt information till vår omgivning, på arbetsplatsen, i omklädningsrummet på gymmet eller egentligen ”var som helst”!

Vi har ett ansvar att stå upp för barnen och deras rättigheter!

Vi har ett ansvar att särskilt värna om de ensamkommande flickornas behov och rättigheter eftersom de så lätt glöms bort och hamnar i ”skuggan” av pojkarna!

Vi har ett ansvar att se till att de som mest behöver vård och tandvård också får det!

Vi har ett ansvar att hjälpa de som varit utsatta för övergrepp och tortyr till vård, behandling och upprättelse!

 

Tack för att du tog dig tid att läsa!

Carin Klefbom

Ordförande

Medlemsbrev augusti 2015

Hej!
Sommaren har varit ”svensk” enligt diverse väderrapporter. Det har regnat och varit kallt och det har varit sol från klarblå himmel och varmt, i alla fall i augusti.

I övrigt upplever jag att det har hänt något med klimatet i landet, som inte är relaterat till väder utan till oss människor som lever här. Det har blivit betydligt kyligare!

I det ”offentliga rummet”, i sociala medier, i dagspress och i TV har det blivit hårdare, det har ”stormat”.

Politisk propaganda har hittat nya ytor att synas på, som i Stockholms tunnelbana, då ett av Sveriges största partier gav uttryck för sin ”syn” på tiggeri och därigenom också de människor som tigger. Rasism och främlingsfientlighet har blivit öppen och tydlig i sociala medier. Det har spridits rena lögner om händelser som aldrig inträffat, det har agiterats om ”att ta lagen i egna händer, när ingen annan gör något”, det har uppmanats till direkt kriminella handlingar och vid några asylboenden har bränder anlagts.

Många ropar efter ”hårdare tag”, utvisningar och förföljelse av både grupper men även individer. Idag är det inte längre anonyma uttalanden och förtäckta hot, utan privatpersoner gör sina inlägg och kommentarer i eget namn.

I maj genomfördes en avhysning av romer, trots att det fanns klara bevis för att TBC förekom i bosättningen i en förort till Stockholm. De frivilligorganisationer som var uppmärksammade på problemet, försökte få avhysningen fördröjd/uppskjuten till dess att smittspårning genomförts.
Smittspårning är ett samhällsansvar och genomförs med rapporteringsplikt på smittsamma infektionssjukdomar. Sverige har en Smittskyddslag (SmL) Syftet med smittskyddslagen är primärt att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar men samtidigt måste den som är smittad tillförsäkras den vård och det skydd och stöd som han eller hon behöver från samhällets sida.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6159267

Vad var det som gjorde att beslutet om avhysning inte kunde stoppas? Vad var det som gjorde att de som förmodades bära på smitta inte fick den hjälp de har rätt till? Var de här ”tuberkulosbakterierna” mindre smittsamma än andra?

Sverige har antagit FN:s konvention om Mänskliga Rättigheter, Barnkonventionen m.m. Via länken nedan kan du läsa vad som står skrivet på regeringens informationssida om innebörden och betydelsen av detta.

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/rattsstaten-och-manskliga-rattigheter

FN genomför regelbundet både granskningar men även uppföljningar av hur olika länder ”lever upp till” sina åtaganden och löften. Givetvis ser det mycket olika ut globalt sett, men alla länder får både råd och rekommendationer om hur deras inhemska arbete med genomförande och förbättringar kan ske.

I november 2014 granskades Sverige av FN:s tortyrkommitté. Kritiken var stark och handlade bland annat om hur barn under 18 år hålls isolerade. Isolering innebär att inte få träffa/umgås med andra. Isolering innebär att vara totalt avskärmad från omgivningen, många gånger dessutom på mycket begränsad yta och utan möjlighet att vistas utomhus.

Sverige saknar en lagstiftning som skyddar barn mot att isoleras t.ex i polisarrest/häkte (vid ”fylla”, misstanke om brott), i särskilda ungdomshem eller på ”förvar” i väntan på utvisning efter avslag på en asylansökan. De sistnämnda är inte misstänkta för något brott, de är inte dömda, det finns inget förutbestämt perspektiv på tid. De sätts i förvar för att inte kunna avvika, samtidigt kanske en avvisning inte är genomförbar på grund av förhållanden i landet dit de skall deporteras, ibland skiljs de från sina föräldrar som håller sig undan avvisningen.

Min slutsats blir att vår förening, HMR, behövs mer än någonsin!

Tack för att du tog dig tid att läsa!

Många hälsningar
Carin Klefbom
Ordförande