Föreningen tar fart igen….

Nytt år och med det skall föreningen ta nya tag, med till viss del ny inriktning.

De senaste årens stora antal asylsökande till Sverige har fört med sig nya behov av stöd och insatser. Civilsamhället och större frivilligorganisationer har fått ta ett allt större ansvar gällande mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna i form av en mängd volontära insatser. Det har handlat om att ordna fritidsaktiviteter, vara familjehem eller god man, kontaktperson eller bara medmänniska. Det har handlat om att bistå ekonomiskt eller med kläder och mat när hjälpen inte har funnits på annat håll.

Familjer har farit illa i dåliga boenden där trångboddheten påverkat barnens vardag i allvarlig utsträckning genom att de begränsats i sin möjlighet till skolarbete och lek och där det varit svårt att komma till ro för återhämtning.

Vuxna har inte fått möjlighet till den hjälp och stöd de dels varit i behov av men också haft rätt till.

All tid som gått åt till väntan på besked på asylansökan har allvarligt påverkat den psykiska hälsan för alla, oavsett ålder.

Föreningen Hälsa och Mänskliga Rättigheter kommer nu att bli mer konkreta i sitt arbete och hoppas på samarbete med många olika verksamheter och frivilliga.

Vi kommer inom kort att lägga upp mer information.

Vi ser fram emot att se DIG!

Annonser

Regeringen har begränsat sin information….

Regeringen hade tidigare en mycket informativ, tydlig och väl utformad webbplats www.manskligarattigheter.se om Mänskliga Rättigheter , internationellt och i Sverige.

Tyvärr är den sidan inte längre vad den var och istället länkas läsaren vidare till sidor hos www.regeringen.se där informationen är mycket begränsad. Denna åtgärd är ett steg bakåt gällande transparens och insyn i frågor som rör Mänskliga Rättigheter i Sverige.

Följande citat hämtades från webbplatsen 2016:

För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser som att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”