Styrelsemöte

Den 16 maj håller vi styrelsemöte

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4.

Annonser

Regeringen har begränsat sin information….

Regeringen hade tidigare en mycket informativ, tydlig och väl utformad webbplats www.manskligarattigheter.se om Mänskliga Rättigheter , internationellt och i Sverige.

Tyvärr är den sidan inte längre vad den var och istället länkas läsaren vidare till sidor hos www.regeringen.se där informationen är mycket begränsad. Denna åtgärd är ett steg bakåt gällande transparens och insyn i frågor som rör Mänskliga Rättigheter i Sverige.

Följande citat hämtades från webbplatsen 2016:

För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser som att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”