HMRSvenska för…

HMR

Svenska föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter

 

Kallelse till ordinarie årsmöte 2012

 

Tid: Tisdagen, den 26 juni, kl. 17.30

Plats: Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Göta Ark-huset,

            Medborgarplatsen 25, Stockholm

 

Vi inleder mötet genom att bjuda på kaffe, the och smörgåsar.

Vänligen, gör en anmälan om du önskar smörgås, till

victoria.corbo@sll.se

Tid: kl. 18.00

Jean-Luc Martin, präst, är ordförande i Exodus Network som är en samling av kaplan och social arbetare vid flygplaster och deras förvar för att besöka och stödja både juridisk och andligt asylsökande och flyktingar i nöd. Exodus finns som network sedan 1990 talet och som egen NGO sedan 2007 med säte i Bryssel.

Jean-Luc  Martin kommer att berätta om sitt arbete med utvisade och gömda flyktingar i Sverige och internationellt.                         

 

 

Tid: kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar

Verksamhetsberättelsen för år 2011, resultaträkning och revisionsberättelse utdelas inför årsmötesförhandlingarna.

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare
 4. Dagordningens godkännande
 5. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultaträkning
 6. Revisionsberättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 8. Val av ordförande för 1 år

Val av styrelseledamöter och suppleanter för en period av 3 år

Val av revisor

Val av valberedning

 1. Fastställande av årsavgift

10. Förslag till stadgeändring

11. Övriga frågor

12. Årsmötet avslutas

 

Motioner inför årsmötet

Motioner inför årsmötet från föreningens medlemmar skall vara styrelsens ordförande Victoria Corbo, victoria.corbo@sll.se tillhanda senast en vecka före

årsmötet. Motioner till styrelsen kommer även att behandlas under veckan före årsmötet.

 

Valberedning inför årsmötet

Penny Fagerberg,  penny.fagerberg@sll.se

Batja Håkansson Hughes, batja.hakansson-hughes@sll.se

 

Varmt välkomna!

 

HMR är en politiskt och religiöst obunden förening som har till syfte att utveckla kunskap och professionellt samarbete om följdverkningar av organiserat våld, i syfte att förbättra stöd och behandlingsinsatser i Sverige och i andra länder.

HMR är medlem i ISHHR – International Society for Health and

Human Rights.

 

Läs mer på HMR:s blogg

 

https://hmrf.wordpress.com/

 

HMR

 • anordnar kvällsföreläsningar
 •  deltar i internationella projekt
 •  driver frågor om Mänskliga Rättigheter

 

Genom att förnya ditt medlemskap i HMR får du information om HMR:s föreläsningar, seminarier och internationella projekt.

 

Årsavgiften är 200:- och HMR:s

Pg 27 62 15-1