Medlemsbrev oktober 2016

Hej!

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. De allra flesta, 34 miljoner, är på flykt inom sina egna länder. Det är 2 miljoner fler jämfört med 2014.  Antalet asylsökande i världen har ökat dramatiskt, 78% fler än året innan. (Under 2016 har antalet minskat med ca 200.000, se nedan.)

Det stora antalet människor på flykt beror till allra största delen på kriget i Syrien som bröt ut 2011. Till en början var det en protest mot den sittande presidenten, som i flera andra länder under den ”arabiska våren”. Under senare år har problematiken i Syrien förvärrats eftersom Daesh/IS aktiviteter kraftigt påverkat befolkningens tillvaro. Över 4 miljoner syrier har flytt ut ur landet medan fler än 7 miljoner är på flykt inom Syrien.

Flest människor tvingas fortfarande fly från Syrien, Afghanistan och Somalia, 53 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder.  Mer än 50 procent av världens flyktingar är under 18 år. Antalet ensamkommande eller separerade barn är större än någonsin tidigare. Dessa barn kommer främst från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.

Den 20 september i år skrev UNHCR på sin hemsida att mer än 300.000 flyktingar trotsat Medelhavet, så långt, under 2016 (2015 ca 520.000 under jan-sept). Samtidigt noteras också At this rate, 2016 will be the deadliest year on record in the Mediterranean Sea.

 

Från den 4 januari 2016 införde Sverige identitetskontroller vid landets gränser. Detta har inneburit att det till augusti månads utgång registrerats 19.930 nya asylansökningar i jämförelse med 48.776 under samma period förra året.

En förändring är också att det under de senaste tre veckorna (v.36-16 – v.38-16) kommit ett ökande antal asylsökande från Turkiet till Sverige, v.36 var de färre än 20st och under v.38 var de 40st.

Med andra ord – migration och flykt pågår dagligen, ibland är fler människor i rörelse längre sträckor och ibland färre. Men antalet människor som måste lämna sina hem är stort och för varje person, barn som vuxen, är det en katastrof!

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet! Det regleras inom den internationella rätten/FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  och särskilt inom FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 12.

På Regeringens hemsida www.manskligarattigheter.se står följande:

För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser som att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”

Genom ytterligare lagändringar under sommaren 2016 har förutsättningarna för de asylsökande som kommit till Sverige radikalt förändrats till det negativa. Beslut har fattats med effekter som står i direkt motsats till de intentioner som tidigare funnits i Sverige, enligt ovan.

Idag ges i princip endast permanenta uppehållstillstånd (beroende på skyddsbehov) till Kvotflyktingar.  Övriga asylsökande, som lämnat in sin asylansökan efter 24 november 2015, bedöms efter andra grunder. Vilken Skyddsstatus du bedöms ha är avgörande. Blir du sedd som Flykting kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år, med viss rätt till familjeåterförening. Blir du bedömd att vara Alternativt skyddsbehövande kan du få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader, utan rätt till familjeåterförening.

Att efter olika upplevelser av krig och förföljelse bli försatt i ett, för individen, okontrollerbart vänteläge är direkt hälsovådligt!

Oro, stress och psykisk ohälsa i kombination med kroppsliga sjukdomar och munhälsoproblem gör att ohälsan kan komma att öka starkt.

Hittills i år har det lämnats in 7547 asylansökningar för barn i åldrarna 0-17 år (dessa barn omfattas av de regler jag beskrivit här ovan) av dessa är 1716 ensamkommande.  I gruppen ensamkommande barn finns ca:10% flickor. Av dessa har många varit utsatta för otaliga övergrepp!

 

Det här medlemsbrevet är ett ”tungt” brev fyllt av hårda fakta om hur det ser ut i Sverige idag, den 2 oktober 2016. Det kanske till och med känns svårläst? Det kan jag förstå, för det var svårt att skriva!

 

Jag hoppas trots allt att du, kära medlem i HMR, känner som jag att vi är viktigare än någonsin!

Vi har ett ansvar att förmedla korrekt information till vår omgivning, på arbetsplatsen, i omklädningsrummet på gymmet eller egentligen ”var som helst”!

Vi har ett ansvar att stå upp för barnen och deras rättigheter!

Vi har ett ansvar att särskilt värna om de ensamkommande flickornas behov och rättigheter eftersom de så lätt glöms bort och hamnar i ”skuggan” av pojkarna!

Vi har ett ansvar att se till att de som mest behöver vård och tandvård också får det!

Vi har ett ansvar att hjälpa de som varit utsatta för övergrepp och tortyr till vård, behandling och upprättelse!

 

Tack för att du tog dig tid att läsa!

Carin Klefbom

Ordförande