Barnens rättigheter – i ditt arbete

Den 1 januari 2020 blev Sverige det 95:e landet i Världen som lät konventionen om barnens rättigheter bli en del i lagstiftningen.

Många verksamheter har redan idag ett barnperspektiv – vad har egentligen förändrats?

Tisdagen den 4 februari ger Transkulturellt Centrum i Stockholm ett seminarium på temat. Är det något för dig?Barnets rättigheter i ditt arbete- Dagsprogram och                       Här kan du läsa mer och anmäla dig…

girls-462072_1920

Vem skall hjälpa hjälparen?

ETT KVÄLLSSEMINARIUM 5 november 2019

 

Har du varit eller är du engagerad i arbete och insatser kring flyktingar och ensamkommande barn?

Har du någon boende hos dig som väntar på ett asylbeslut eller som valt att leva här som papperslös?

Att vara nära, försöka hjälpa till och vara ett stöd för en person som har mycket lidande och ovisshet i sitt liv ökar risken för att själv må dåligt. Kroppen tar slut, trötthet och sorg kan vara symtom på att vi far illa. Känslor som skam och skuld tynger, och påverkar oss negativt i vår vardag – detta kallas sekundär traumatisering.

Det är lätt att bli sin egen fiende, vi tar inte hand om de smärtsamma känslor vi  har utan jagar på och ökar kraven. Förväntningarna på oss själva blir till slut orimliga.

Välkommen på ett kvällsseminarium där leg.psykolog Javier Charry, verksam vis Capio Stress och Trauma, beskriver vad det är som händer med oss och vad vi kan göra för att förhoppningsvis må lite bättre.

Datum: Tisdag den 5 november 2019

Tid: 18.30-20.30

Plats: Timmermansgården – ”Syrummet”, Timmermansgatan 46-48

Pris: 50:-  betalas på plats

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSERföranmälan senast den 28 oktober per e-post till carin.hmr@gmail.com  obs! ange – anmälan till den 5 november, namn och telefonnummer

Pendeltåg: Stockholm södra (uppgång Swedenborgsgatan)

T-bana: Mariatorget (uppgång Swedenborgsgatan/Mariatorget)

Buss: 55, 57 och 66

 

 

 

 

Föreningen tar fart igen….

Nytt år och med det skall föreningen ta nya tag, med till viss del ny inriktning.

De senaste årens stora antal asylsökande till Sverige har fört med sig nya behov av stöd och insatser. Civilsamhället och större frivilligorganisationer har fått ta ett allt större ansvar gällande mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna i form av en mängd volontära insatser. Det har handlat om att ordna fritidsaktiviteter, vara familjehem eller god man, kontaktperson eller bara medmänniska. Det har handlat om att bistå ekonomiskt eller med kläder och mat när hjälpen inte har funnits på annat håll.

Familjer har farit illa i dåliga boenden där trångboddheten påverkat barnens vardag i allvarlig utsträckning genom att de begränsats i sin möjlighet till skolarbete och lek och där det varit svårt att komma till ro för återhämtning.

Vuxna har inte fått möjlighet till den hjälp och stöd de dels varit i behov av men också haft rätt till.

All tid som gått åt till väntan på besked på asylansökan har allvarligt påverkat den psykiska hälsan för alla, oavsett ålder.

Föreningen Hälsa och Mänskliga Rättigheter kommer nu att bli mer konkreta i sitt arbete och hoppas på samarbete med många olika verksamheter och frivilliga.

Vi kommer inom kort att lägga upp mer information.

Vi ser fram emot att se DIG!

Regeringen har begränsat sin information….

Regeringen hade tidigare en mycket informativ, tydlig och väl utformad webbplats www.manskligarattigheter.se om Mänskliga Rättigheter , internationellt och i Sverige.

Tyvärr är den sidan inte längre vad den var och istället länkas läsaren vidare till sidor hos www.regeringen.se där informationen är mycket begränsad. Denna åtgärd är ett steg bakåt gällande transparens och insyn i frågor som rör Mänskliga Rättigheter i Sverige.

Följande citat hämtades från webbplatsen 2016:

För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av staterna innehåller fundamentala insatser som att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.”

HMRSvenska för…

HMR

Svenska föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter

 

Kallelse till ordinarie årsmöte 2012

 

Tid: Tisdagen, den 26 juni, kl. 17.30

Plats: Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Göta Ark-huset,

            Medborgarplatsen 25, Stockholm

 

Vi inleder mötet genom att bjuda på kaffe, the och smörgåsar.

Vänligen, gör en anmälan om du önskar smörgås, till

victoria.corbo@sll.se

Tid: kl. 18.00

Jean-Luc Martin, präst, är ordförande i Exodus Network som är en samling av kaplan och social arbetare vid flygplaster och deras förvar för att besöka och stödja både juridisk och andligt asylsökande och flyktingar i nöd. Exodus finns som network sedan 1990 talet och som egen NGO sedan 2007 med säte i Bryssel.

Jean-Luc  Martin kommer att berätta om sitt arbete med utvisade och gömda flyktingar i Sverige och internationellt.                         

 

 

Tid: kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar

Verksamhetsberättelsen för år 2011, resultaträkning och revisionsberättelse utdelas inför årsmötesförhandlingarna.

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare
 4. Dagordningens godkännande
 5. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultaträkning
 6. Revisionsberättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 8. Val av ordförande för 1 år

Val av styrelseledamöter och suppleanter för en period av 3 år

Val av revisor

Val av valberedning

 1. Fastställande av årsavgift

10. Förslag till stadgeändring

11. Övriga frågor

12. Årsmötet avslutas

 

Motioner inför årsmötet

Motioner inför årsmötet från föreningens medlemmar skall vara styrelsens ordförande Victoria Corbo, victoria.corbo@sll.se tillhanda senast en vecka före

årsmötet. Motioner till styrelsen kommer även att behandlas under veckan före årsmötet.

 

Valberedning inför årsmötet

Penny Fagerberg,  penny.fagerberg@sll.se

Batja Håkansson Hughes, batja.hakansson-hughes@sll.se

 

Varmt välkomna!

 

HMR är en politiskt och religiöst obunden förening som har till syfte att utveckla kunskap och professionellt samarbete om följdverkningar av organiserat våld, i syfte att förbättra stöd och behandlingsinsatser i Sverige och i andra länder.

HMR är medlem i ISHHR – International Society for Health and

Human Rights.

 

Läs mer på HMR:s blogg

 

https://hmrf.wordpress.com/

 

HMR

 • anordnar kvällsföreläsningar
 •  deltar i internationella projekt
 •  driver frågor om Mänskliga Rättigheter

 

Genom att förnya ditt medlemskap i HMR får du information om HMR:s föreläsningar, seminarier och internationella projekt.

 

Årsavgiften är 200:- och HMR:s

Pg 27 62 15-1  

Seminarium om arbete i kris- och konfliktområden-Colombia

Colombia i Fokus
 

och

Svenska föreningen för Hälsa och

Mänskliga Rättigheter HMR

 

inbjuder till seminarium om:

Corporación AVRE:s terapeutiska arbete i kris- och konfliktområden i Colombia

Erfarenheter från ett mångårigt utbytesprojekt

Medverkande från HMR

Javier Charry, leg psykolog, projektledare
Victoria Corbo, leg psykolog
Johanna Hermansson Tham, spec i allm psykiatri,
leg psykoterapeut
Kerstin Eiserman, leg psykolog, leg psykoterapeut
Frida Wallgren, socionomstudent

Onsdagen, den 1 december, kl. 18.30

Förtäring till självkostnadspris från kl 18.00
Sensus, Medborgarplatsen 4

Välkomna!

HMRS ÅRSMÖTE 2010

Kallelse till ordinarie årsmöte 2010

Tid: Den 17 juni kl. 18:00.

  Vi bjuder på kaffe och mackor kl. 17:30

Plats: Transkulturellt Centrum, Stadshagsgården,

S:t Göransgatan 126, plan 13 

Valberedningen inför årsmötet: Margareta Josefson, margareta.josfeson@privat.utfors.se

Kontakta valberedningen om du har förslag på nya medlemmar, eller annat ärende som rör valberedningen.